REHABILITACJA DZIECI METODĄ NDT-BOBATH

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Uzasadnieniem dla opracowanego postępowania Metodą NDT-Bobath było stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją OUN, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy

Więcej

TERAPIA NEUROSENSOMOTORYCZNA

Terapia neurosensomotoryczna – Normalizuje i stymuluje układ sensoryczny, pomaga w osiągnięciu właściwej dojrzałości neurologicznej odruchów co stanowi podstawę rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego.

Więcej

BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania OUN, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych.
Samoregulacyjna metoda normalizacji fal EEG pozwalająca na świadomą i dowolną zmianę stanu psychofizjologicznego na zasadzie zmiany wzorca fal mózgowych.

Więcej

TERAPIA TAKTYLNA DR S. MASGUTOWEJ

Główny założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku.

Więcej

DYSFUNKCJA WZROKU

Metody i programy stosowane na zajęciach indywidualnych z dziećmi z dysfunkcja wzroku i z dodatkowymi zaburzeniami.

Więcej

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Więcej

METODA DOBREGO STARTU

Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucia ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej.

Więcej

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie efektywnego dialogu i owocnej współpracy z Dzieckiem.

Więcej

TRENING ORTOGRAFICZNY

Trening ortograficzny ma na celu pomóc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania (dysortografia) w jak najlepszym stopniu opanować poprawną pisownię. Po jego ukończeniu uczniowie powinni dobrze znać zasady poprawnej pisowni oraz stosować je w praktyce.

Więcej

WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla zdolnych, poszukujących ciekawych rozwiązań, dzieci w młodszym wieku szkolnym. Celem programu jest rozwój osobisty dzieci.

Więcej

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

Pomocne w podjęciu decyzji zawodowej, która zawiera w sobie również decyzję o kierunku kształcenia, a zatem wyznacza kierunek i stopień rozwoju całej osobowości człowieka są zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach na różnym etapie kształcenia, zawierające formy i treści adekwatne do wieku.

Więcej

ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia są dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju o różnej etiologii, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie, niedosłyszenie, nerwice, jąkanie, zaburzenia emocjonalne.

Więcej