KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2.  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także przysługujących praw, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: storozak_f@wp.pl.

3.   Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznyc, ul. Czereśniowa 4I, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:

–     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub realizacji zadań publicznych takich jak realizacja wniosku związanego z rejestracją, zgłoszeniem na badania lub terapię, wydania orzeczenia, opinii, dodatkowych informacji po badaniu, zaświadczenia;

–     w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:

–       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

–       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora;

–       podmiotom świadczącym określone usługi np. operator pocztowy;

6.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

–      prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;

–      prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;

–      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;

–      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;

–      prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;

–      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

12.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.