Podstawą do objęcia dzieci opieką terapeutyczną są wskazania wynikające z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Z pomocy korzystają także dzieci niediagnozowane, a znajdujące się w trudnej sytuacji osobistej ( m.in. po przeżytej traumie, doświadczające przemocy, w stanie długotrwałej choroby, przeżywające silne lęki, fobie szkolne).
Wskazaniem do terapii jest taki stan nieprawidłowości w sferze emocjonalnej, który uniemożliwia dziecku właściwe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym oraz ogranicza realizowanie istotnych potrzeb poznawczych i społecznych. Dlatego wsparciem otoczone są również dzieci bardzo nieśmiałe, wycofujące się z kontaktów z innymi osobami; dzieci z zaburzeniami w obrazie siebie; dzieci mające trudności z budowaniem więzi.

W procesie terapeutycznym uwzględnia się fakt, że rodzice, jako osoby najważniejsze dla dzieci, mają ogromny wpływ na ich funkcjonowanie emocjonalne. Dlatego równolegle do terapii dzieci, proponuje się rodzicom różne formy pracy (m.in. terapię rodzinną, zajęcia Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, indywidualne konsultacje psychologiczne lub zajęcia psycho-edukacyjne jak Szkoła dla Rodziców).

W zależności od zdiagnozowanego problemu wyznaczane są cele prowadzonej terapii. Ogólnym celem jest zawsze poprawienie jakości w przeżywaniu dzieciństwa. Praca zmierza w kierunku  wyeliminowanie przyczyn i objawów występujących nieprawidłowości . Służy też wsparciu dziecka w trudnych dla niego sytuacjach.

W zależności od wieku dziecka oraz stwierdzonego problemu dobiera się różnorodne formy i metody pracy. Pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.  wywodzą się z różnorodnych szkól terapeutycznych oraz posiadają różnorodne kompetencje w zakresie udzielanej pomocy, co pozwala na zastosowanie różnorodnych metod pracy.