METODY I PROGRAMY  STOSOWANE  NA ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH Z DZIEĆMI Z DYSFUNKCJĄ WZROKU I Z DODATKOWYMI ZABURZENIAMI.

METODY USPRAWNIAJĄCE WIDZENIE:

– Trening widzenia
– Międzynarodowy Program Hilton – ćwiczenia usprawniające wzrok małych dzieci:                                                                       
– ćwiczenia ze źródłem światła,
– ćwiczenia z przedmiotami dającymi odbicie,
– ocena otoczenia i jego przystosowanie do potrzeb dziecka  słabo widzącego,
– ćwiczenia pomagające dziecku rozróżniać przedmioty, 
– ćwiczenia z obrazkami i książeczkami.

PROGRAM ROZWIJANIA UMIJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ WZROKIEM  – N.C. BARRAGI  DLA DZIECI OD 6 M DO 6 LAT

   PODSTAWOWE POZIOMY ĆWICZEŃ:

A. Funkcje optyczne:
    1.Gotowość widzenia.
    2.Odbiór informacji wzrokowych.
    3. Poszukiwanie i eksploracja wzrokowa.

B. Funkcje optyczne:
    1.  Rozwijanie dowolnej kontroli ruchów gałek ocznych.
    2. Poszukiwanie i patrzenie.
    3. Fiksacja barw, figur i obiektów.
    4. Odnajdowanie obiektu i poruszanie się w jego kierunku.

C. Funkcje optyczne i spostrzeżeniowe:
    1. Rozróżnianie figur, obiektów, ludzi i czynności.
    2. Koordynacja wzrokowo – ruchowa /oko-ręka/ podczas
        manipulowania figurami.
    3. Identyfikowanie wzrokowe przedmiotów i ludzi.

D. Funkcje optyczne i spostrzeżeniowe:
1. Rozróżnianie identyfikowanie szczegółów na obrazkach
         przedstawiających przedmioty, ludzi i wydarzenia.
     2. Manipulowanie obiektami zgodnie z modelem
         lub poleceniem.
     3. Odnajdowanie barw i obrazków przedstawiających
         przedmioty ludzi i wydarzenia.
     4. Manipulowanie  obiektami /narzędziami/, aby utworzyć     
         /zmienić/ reprezentacje obrazkowe.

PROGRAM OREGOŃSKI

Rehabilitacja małych dzieci niewidomych i słabo widzących bazuje w dużej mierze na Programie Oregońskim, który uczy dzieci podstawowych  umiejętności i sprawności poprzez następujące sfery rozwoju:

 • funkcje poznawcze
 • duża motoryka
 • mała motoryka
 • język
 • samodzielność
 • socjalizacja.

Program ten kładzie duży nacisk na uczenie się umiejętności kompensacyjnych ważnych dla dzieci niepełnosprawnych.

PROGRAM  TYFLOPEDAGOGICZNY ADRESOWANY DO DZIECI OD 5 DO 12 LAT

Celem programu są:

 – ćwiczenia wspierające rozwój dziecka,
 – ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne,
 – ćwiczenia rewalidacyjne.

Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie ogólnego rozwoju, wyrównywanie opóźnień rozwojowych, korektę zaburzonych funkcji poznawczych i psychoruchowych, kompensowanie braku wzroku lub jego ograniczeń innymi zmysłami, doskonalenie mechanizmów kompensacyjnych, zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym, kształcenie umiejętności myślenia logicznego, rozwijanie sprawności i koncentracji uwagi, ćwiczenie pamięci, ułatwianie dzieciom opanowania umiejętności czytania i pisania, kształtowanie samodzielności, samokontroli, rozbudzanie zainteresowań.

W programie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wspomagających rozwój uwzględnia się ćwiczenia:

 •  zmysłów: dotyku kinestetycznego, węchu, smaku, równowagi, słuchu i wzroku,
 • sprawności manualnej i motorycznej,
 • orientacji kierunkowej i przestrzennej,
 • percepcji słuchowej,
 • percepcji wzrokowej (u słabo widzących),
 • koordynacji słuchowo-ruchowej (u niewidomych),
 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej (u słabo widzących),
 •  kształtowania pojęć, powiększania zasobu słownictwa,-naukę czytania i pisania pismem zwykłym i system Braille’a, 
 • rozwój myślenia logicznego i matematycznego,
 • naukę posługiwania się sprzętem optycznym, optoelektronicznym i komputerem.