Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dla dzieci 5-6 letnich, w formie grupowej, mają na celu już w wieku przedszkolnym wyrównywanie opóźnień  rozwojowych i tym samym zapobieganie problemom szkolnym.

Cele ogólne

1.    Stymulowanie rozwoju dziecka.
2.    Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno– motorycznego:
•    percepcji wzrokowej,
•    percepcji słuchowej,
•    motoryki.
3.    Kształtowanie integracji percepcyjno– motorycznej.
4.    Wyrównywanie szans edukacyjnych.
5.    Budowanie adekwatnej samooceny.
6.    Rozwijanie zaufania do posiadanych kompetencji.

Cele szczegółowe

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w klasie I poprzez kształtowanie i rozwijanie:

1.    Analizy i syntezy wzrokowej.
2.    Analizy i syntezy słuchowej.
3.    Spostrzegawczości.
4.    Orientacji przestrzennej i kierunkowej.
5.    Bezpośredniej pamięci wzrokowej i słuchowej.
6.    Koordynacji wzrokowo– słuchowo– ruchowej.
7.    Koncentracji uwagi.
8.    Sprawności grafomotorycznej.