Program „Za Życiem

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na mocy Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/962 zawartego w dniu 21.04.2022r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Prezydentem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w  ramach realizacji Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM” w latach 2022-2026 pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) w mieście Gorzowie Wlkp.

Czym jest program „Za Życiem”?

Rządowy Program „Za Życiem” realizowany w ramach WOKROma na celu zapewnienie ogólnorozwojowego i bezpłatnego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Pomocą mogą zostać objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Wykwalifikowana kadra specjalistów prowadzi dla uczestników programu zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne oraz zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną – wszystko to dostosowane jest do indywidualnych potrzeb dzieci.

Kto może uzyskać wsparcie w ramach programu

 • Dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej, posiadające co najmniej jeden dokument potwierdzający niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością, tj.:
 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające schorzenie zgodnie z klasyfikacją ICD 10 zagrażające niepełnosprawnością ;

oraz ponadto:

 • Dokumentację medyczną lub/i opinie specjalistyczne wskazujące na niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością;
 • Dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobków na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w przypadku dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym – mieszkające na terenie Gorzowa Wlkp.

Jak zgłosić się do programu

Należy dostarczyć:

 • wypełnioną deklarację,
 • podpisany regulamin uczestnictwa w programie,
 • ksero dokumentów potwierdzających niepełnosprawność/zagrożenie niepełnosprawnością dziecka.

Dokumenty do pobrania: http://www.zppp-gorzow.pl/do-pobrania/

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Czereśniowa 4i, lub na adres e-mail : projektzazyciem@zppp-gorzow24.pl
 • osobiście w sekretariacie lub na adres e-mail placówki przedszkolnej do której uczęszcza dziecko realizującej wsparcie w ramach Rządowego Programu „Za życiem”:
 • Przedszkole Specjalne nr 34 ul. Dunikowskiego 5 , e-mail.: zks@edu.gorzow.pl
 • Miejskie Przedszkole Integracyjnym nr 27 ul. Śląska 42, e- mailp27@edu.gorzow.pl
 • Miejskie Przedszkole Integracyjnym nr 14  ul. Kasprowicza 10,
  e-mailmpi14@tlen.pl (udział w programie w 2022r.)
 • Miejskie Przedszkole Integracyjnym nr 9 ul. Widok 25, e-mail:  p9@edu.gorzow.pl (udział w programie w 2022r.)

Kontakt telefoniczny z koordynatorem programu: 957320736

Uwaga!

Zgłoszenie do programu nie jest równoznaczne z objęciem dziecka wsparciem terapeutycznym. W  przypadku, gdy liczba godzin do realizacji w danym roku określona w  porozumieniu z MEiN jest niewystarczająca do objęcia wsparciem terapeutycznym wszystkich dzieci zgłoszonych do programu, pierwszeństwo skorzystania ze wsparcia mają dzieci do 5 r.ż., dzieci z rodzin wielodzietnych, z  drugim dzieckiem niepełnosprawnym oraz dzieci w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. Brak możliwości zapewnienia zajęć może wynikać również z braku specjalistów o wymaganych kwalifikacjach.

O zakwalifikowaniu się dziecka do programu poinformujemy Państwa telefonicznie.

Informujemy, że poza wsparciem w ramach wokro  można uzyskać pomoc  w różnym  zakresie  w następujących placówkach specjalistycznych:

Ośrodek Wczesnej Interwencji – ul. Dekerta 1, Gorzów Wlkp., Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Echo – ul. Gwiaździsta 4, Gorzów Wlkp., Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie – ul. Walczaka 1 Gorzów Wlkp., Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem – ul. Armii Polskiej 31 Gorzów Wlkp.
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – (również dla dzieci w wieku przedszkolnym) – ul Walczaka 42 Gorzów Wlkp., Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Zespół Szpitalny ul. Walczaka 42 Gorzów Wlkp., Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia – ul. Walczaka 12B/12 Gorzów Wlkp., Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – ul. Walczaka 42 Gorzów Wlkp.
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci – ul. Kombatantów 34 Gorzów Wlkp.
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie – blok nr 2, ul. Walczaka 42 Gorzów Wlkp.    
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. Okrzei 39 Gorzów Wlkp.
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o. o. – ul. Dekerta 1 Gorzów Wlkp. : – Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci, – Poradnia Diabetologiczna dla dzieci, – Poradnia Urologii dziecięcej, – Wojewódzka Przychodnia Okulistyczna, – Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna, – Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  
 2. Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem