zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

ZADANIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

1.  Zespół orzekający wydaje:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

2. Zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w rejonie działania Poradni.

3. Zespół orzekający wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych w rejonie działania Poradni.

4. Zespół wydaje orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem z terenu północnej części Województwa Lubuskiego

5. Zespół orzekający wydaje orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.