zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

TERAPIA DZIECI W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIE JEGO RODZINY

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Warunkiem przyznania wczesnego wspomagania jest:

  1. Aktualna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

  2. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania powinna być wydana wszystkim dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności.

  3. Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

  4. Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA DZIECI NA TERAPIĘ I PROWADZENIA
        TERAPII W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA   ROZWOJU DZIECKA
             W ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH  W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
 
 
 

Lp.
                               Zadanie
 Osoba odpowiedzialna
1.
Terapią w ramach WWRD objęte są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Opinię wydaje Zespół Orzekający poradni psychologiczno- pedagogicznej
na wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka.
 
2.
Wniosek o rozpoczęcie terapii wypełniony przez rodzica, prawnego opiekuna dziecka kierowany jest do przewodniczącej Zespołu WWRD.
Pracownicy administracji.
 
 
 
3.
Poinformowanie Zespołu WWRD o złożonym przez rodzica, prawnego opiekuna wniosku o rozpoczęcie terapii.
Koordynator Zespołu
             WWRD.
 
4.
Omówienie problemów diagnostycznych dziecka na najbliższym (od momentu złożenia wniosku) ogólnym posiedzeniu Zespolu WWRD.
 
Specjaliści diagnozujący
             dziecko.
5.
Podjęcie decyzji dotyczącej rodzaju terapii w ramach WWRD i liczbie godzin terapii na dany rok szkolny.
Zespół decyduje o uruchomieniu terapii logopedycznej dla dzieci z afazją/dysfazją poza kolejnością w najbliższym możliwym terminie.
 
Specjaliści Zespołu WWRD
6.
Przedstawienie rodzicowi/prawnemu opiekunowi kontraktu terapeutycznego.
Specjalista obejmujący opieką dziecko w ramach WWRD .
 
7.
Weryfikacja rodzaju przyznanej terapii i ilości godzin zajęć ujęta zostaje we wnioskach ze spotkań Zespołu Wczesnego Wspomagania obejmującego opieką dane dziecko.
Specjaliści Zespołu WWRD w czasie spotkań w ciągu roku szkolnego.
8.
Przedstawienie stanowiska Zespołu WWRD obejmującego wsparciem dane dziecko i jego rodzinę, dotyczącego planowania terapii na następny rok szkolny
odbywa się w czasie ogólnego posiedzenia wszystkich członków Zespołu WWRD.
Specjaliści Zespołu WWRD w miesiącu czerwcu.
 
9.
Zawieszenie prowadzenia terapii w ramach WWRD następuje na pisemny wniosek rodzica,prawnego opiekuna dziecka wraz z podaniem uzasadnienia,który przedłożony jest Koordynatorowi Zespołu WWRD.
Specjalista obejmujący opieką dziecko.