zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

INFORMACJE O PORADNI


Misja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. zawiera się w słowach:

„Rozumiemy, wspieramy i pomagamy”.


Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, doradza uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Nasza Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

 • diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz udzielaniem wsparcia,
 • pomocą uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej,
 • wspieraniem nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • udzielaniem pomocy rodzicom i nauczycielom w  rozpoznawaniu i rozwijaniu u dziecka indywidualnych  możliwości, predyspozycji  i uzdolnień,
 • podejmowaniem działań z zakresu profilaktyki, w tym udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz udzielaniem wsparcia ich rodzicom,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • prowadzeniem edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • udzielaniem nauczycielom wsparcia merytorycznego we współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nasze zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację ruchową,
 • doradztwo zawodowe,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.

Komu udzielamy pomocy?

Udzielamy wszechstronnej i wielospecjalistycznej pomocy dzieciom od momentu rozpoznania nieprawidłowości rozwojowych w każdym okresie życia
(tj. od niemowlęctwa po zakończenie szkoły ponadgimnazjalnej). Z naszego wsparcia mogą korzystać  również  rodzice oraz nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Gorzowa Wlkp.


Zasady przyjmowania:

 • Nasze usługi są bezpłatne.
 • Korzystanie z nich jest dobrowolne.

Nadzór nad naszą placówką.

Jesteśmy publiczną placówką oświatową prowadzoną przez miasto Gorzów Wlkp. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.