zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM IPROFILAKTYKA WCZESNOSZKOLNA


  

1.   Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego oraz wsparcie jego rodziny

 • wczesna diagnoza dzieci,
 • terapia,
 • opieka postdiagnostyczna ( badania  kontrolne, porady, konsultacje, wizyty  w  placówkach,  prezentacja  metod  terapeutycznych wykonywanych  w  domu, interwencje domowe)

2.   Opieka  nad  dziećmi  z  zaburzeniami  w  rozwoju  emocjonalno-społecznym

 • poradnictwo,
 • terapia indywidualna,
 • terapia  grupowa
 • konsultacje rodzinne,
 • interwencje domowe,
 • prezentacja metod  terapeutycznych – instruktaż  dla  rodziców,  
 • rozwiązywanie konfliktów w klasie – warsztaty.

3.   Opieka  nad dziećmi z  grupy  ryzyka  dysleksji  oraz dziećmi  o specjalnych potrzebach  edukacyjnych

 • diagnoza  psychologiczna  i  pedagogiczna  dzieci   z  grupy  ryzyka dysleksji  oraz  dziećmi  z  dysharmoniami  rozwojowymi,
 • terapia:  indywidualna, grupowa ( zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Neurostymulacja). 

4. Profilaktyka  trudności  szkolnych  i  wychowawczych

 • badania  przesiewowe  wzroku dla dzieci od 5-go roku życia,
 • godziny konsultacyjne,
 • porady,
 • zajęcia  relaksacyjne  z  elementami  wygaszania zachowań agresywnych” dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • program profilaktyczny  dla   dzieci  w  wieku  szkolnym ( kl.  I- III)  “  Dziecko  wobec  przemocy” 

5.   Psychoedukacja:

 • pogadanki ( w  tym  prezentacje  multimedialne)
 • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli
 • rady  szkoleniowe  zgodne  z  potrzebami  placówek.
 • konsultacje  prowadzone  przez  pracowników  działu.